Expert Group logo

  • Register

Registrácia a banka

IČO: 44 082 771
DIČ: 2022586280
IČ DPH: SK2022586280
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 51618/B

Banka: Slovenská sporitelňa
Číslo účtu: 0632694688 / 0900
IBAN: SK 2909 000000 000632 694688
SWIFT: GIBASKBX

Znalecká organizácia

Evidenčné číslo znalca - právnickej osoby: 900233

Miesto výkonu činnosti: Kominárska 2-4, 831 04 Bratislava

Deň zápisu do zoznamu znalcov: 13.6.2008

Poistenie zodpovednosti za škodu: Kooperatíva poisťovňa, a.s.

Osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti: Ing. Rastislav Jurina, PhD.

Odbory, odvetvia a znalci

EXPERT GROUP, k.s. je ako znalecká organizácia zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v týchto odboroch a odvetviach:

Doprava cestná

Odbor:
030000 Doprava cestná

Odvetvia:

030100 Technický stav cestných vozidiel
030301 Nehody v cestnej doprave
030402 Odhad hodnoty cestných vozidiel
030503 Odhad hodnoty historických vozidiel

Znalci:

Ing. Martin Lukášik, PhD.
Ing. Rastislav Jurina, PhD.
Jozef Váry
Ing. Zdenek Sýkora

Doprava letecká

Odbor:
040000 Doprava letecká

Odvetvia:
040101 Technický stav a odhad hodnoty motorových lietadiel
040202 Technický stav a odhad hodnoty bezmotorových lietadiel
040300 Technický stav pozemného navádzacieho zariadenia
040403 Nehody v leteckej doprave

Znalci:
Ing. Dalimír Pišťanský, PhD.
Ing. Ľubomír Matúška, PhD.
Ing. Ladislav Kanožay
Doc. Ing. Branislav Kandera, PhD.

Doprava vodná

Odbor:
050000 Doprava vodná

Odvetvia:
050101 Technický stav a odhad hodnoty plavidiel
050403 Nehody vo vnútrozemskej plavbe

Znalci:
Ing. Zdenek Sýkora
Ing. Peter Šabo
Ing. Pavol Pavlík

Ekonomika a riadenie podnikov

Odbor:
510000 Ekonomika a riadenie podnikov

Odvetvie:
510101 Oceňovanie a hodnotenie podnikov

Ekonómia a manažment

Odbor:
090000 Ekonómia a manažment


Odvetvia:
090100 Účtovníctvo a daňovníctvo
090200 Personalistika
090300 Kontroling
090400 Financie

Znalci:
Ing. Zuzana Jánošdeáková
Ing. Emília Rybárová
Ing. Ludmila Lukášiková

Elektrotechnika

Odbor:
100000 Elektrotechnika

Odvetvia:
100100 Elektro-energetické stroje a zariadenia
100200 Elektronika
100400 Riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér)
100700 Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky
100900 Počítačové programy (software)

Znalci:
Doc. Ing. Miroslav Mokrý, CSc.
Ing. Jozef Fúrik
Ing. Ján Lovíšek

Stavebníctvo

Odbor:
370000 Stavebníctvo

Odvetvie:
370901 Odhad hodnoty nehnuteľností

Znalci:
Ing. Ľuboš Fuska
Ing.arch. Katarína Szabová
Ing. Stanislav Čaniga

Strojárstvo

Odbor:
390000 Strojárstvo

Odvetvia:
390200 Dopravné stroje a zariadenia
390400 Stroje a zariadenia na všeobecné účely
390901 Odhad hodnoty strojových zariadení
391200 Poľnohospodárska a lesnícka technika

Znalci:
Ing. Vojtech Andor
Ing. Ivan Legrády
Ing. Gabriel Kutruc

Zdravotníctvo a farmácia

Odbor:
480000 Zdravotníctvo a farmácia

Odvetvie:
481500 Súdne lekárstvo (toxikológia, alkohológia, sérohematológia)

Znalci:
Mgr. MUDr. Tibor Bokor
MUDr. Pavol Gavaľa, PhD.
MUDr. Vojtech Macko