Expert Group logo

 • Register

Základné predpisy pre znaleckú činnosť

Znaleckú činnosť, jej organizáciu a riadenie, upravujú osobitné právne predpisy

 • Zákon č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č.490/2004 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č.491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov
 • Inštrukcia Ministerstva spravodlivosti SR č.7/2009 z 25.3.2009 upravujúca organizáciu a riadenie znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti


Súvisiace predpisy

 • Zákon č.301/2005 Z.z. Trestný poriadok
 • Zákon č.300/2005 Z.z. Trestný zákon
 • Zákon č.372/1990 Zb. opriestupkoch
 • Zákon č.71/1967 Zb. osprávnom konaní (správny poriadok)
 • Zákon č.99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok

AKTUÁLNE INFORMÁCIEZRUŠENIE SEMINÁRA

PC-Crash 13.0
16.-17.10.2020

Aj tento rok organizoval EXPERT GROUP odborný seminár zameraný na technickú analýzu dopravných nehôd pomocou programu PC-Crash, ktorý sa mal konať v dňoch 16.-17.10.2020 v Hoteli City v Galante.

Vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s koronavírusom COVID-19 je konanie tohto seminára zrušené!


Podrobné informácie nájdete priamo na stránkach seminára www.usi.expertgroup.sk.